Po daňové úlevě týkající se prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období 2019 do 1. července schválila vláda další odklad.

Daňová přiznání mohou tudíž jednotliví poplatníci podat (resp. uhradit daň) bez sankcí až do 18. srpna 2020. Dle informací ministryně financí Aleny Schillerové bylo uváděné datum zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací.

V souvislosti s uváděným nicméně upozorňujeme na skutečnost, že se nejedná o formální odklad lhůty pro podání daňových přiznání (jako např. v případě podání přiznání daňovým poradcem prostřednictvím udělené plné moci či na základě speciální žádosti), nýbrž se jedná pouze o prominutí sankcí spojených s jejich pozdějším podáním. Z uváděného vyplývá, že v případě nepodání daňového přiznání (resp. uhrazení daně) do 18. srpna 2020 budou počítány sankce již od původního termínu pro podání, tj. od dubna.

Na opětovné prodloužení možnosti podat daňová přiznání v pozdějším termínu budou beze sporu muset reagovat jak zdravotní pojišťovny, tak Česká správa sociálního zabezpečení, v návaznosti na podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ. V současnosti je termín prodloužen, resp. jsou promíjeny případné sankce, do 3. srpna 2020.

V neposlední řadě se odsouvá povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí do 31. prosince 2020. Opatření souvisí s hojně diskutovaným návrhem na zrušení daně z nabytí, který by měl být prosazen nejdříve v průběhu letních měsíců, a reaguje tak na hrozbu, že by kupující byli nuceni předmětnou daň zaplatit, přičemž až v následujících měsících by tuto dostali zpět, což by představovalo pro poplatníky i správce daně nemalou administrativní zátěž. Osvobozeni od této daně by přitom měli být všichni kupující, kteří podali návrh na vklad do katastru nemovitostí již od 1. prosince 2019.