Tato Pravidla byla vyhotovena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů.

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,
ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem ve společnosti V4 Tax, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracováváme, a to nejen při poskytovaní služeb daňového poradenství.

Naše společnost se zavazuje neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky. Zároveň se zavazujeme budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti, a to především při poskytování daňových služeb našim klientům.

Naše společnost postupuje stejně jako v každé oblasti své činnosti i ve vztahu k ochraně osobních údajů s odbornou starostlivostí a koná čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využívá v zájmu našich klientů či jiných subjektů údajů všechny právní prostředky, které považuje za prospěšné. Přitom samozřejmě dbáme na účelnost a hospodárnost poskytovaných služeb.

Při zpracování osobních údajů se naše společnost řídí primárně nařízením GDPR, souvisejícími předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, stavovskými předpisy komory daňových poradců České republiky a dalšími obecnými předpisy. Naše společnost při zpracování vašich osobních údajů také využívá normy iso/iec 27001 a nejnovější legislativní a akademická doporučení. Při zpracování vašich osobních údajů také spolupracujeme s našimi sesterskými společnostmi v4 legal, které ve svých týmech v jednotlivých státech disponují mnoha odborníky na problematiku ochrany osobních údajů, v důsledku čehož máme přístup k nejnovějším trendům a informacím.

Zaměstnanci naší společnosti, ale i další osoby podílející se na naší činnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při výkonu jejich činnosti nebo činnosti vykonávané při poskytovaní dalších služeb souvisejících s poskytováním našich služeb, a to nejen služeb daňového poradenství dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se klientů naší společnosti, přičemž jí podléhají také všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vykonávanými naší společností. Povinnost mlčenlivosti je pro nás opravdu důležitá a považujeme ji za jeden ze základních pilířů poskytování našich služeb.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 597 822 461, e-mailem na adrese info@v4tax.cz nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava.

pdfPravidla zpracovaní osobních údajů